ПРОЕКТ №BG16RFOP002-2.024-0697-C01 „Измервания и изпитвания на електромагнитна съвместимост“

Кратко описание на проекта/информацията

Настоящият проект е фокусиран върху реализиране на предприемаческата идея - услуги по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост от „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД. Тя е идентифицирана на база на оценения й пазарен потенциал, образованието и експертизата на екипа, който ще я осъществява и принадената стойност на услугите.

Тези услуги включват: изпитване на устойчивост, в т.ч. устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси, на отскок, на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета и устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения на напрежението; изпитване на излъчване, в т.ч. измервания на максимално допустими нива на излъчване, определяне на гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока, както и съвместимост на мултимедийни устройства, като асортиментът не е изчерпателен и е пряко свързан с наличното оборудване и техника, с които ще разполага дружеството.

Основното пазарно предимство на тези услуги е, че ще предлагат на клиентите си, производители или интегратори на електронна апаратура, системни предложения и решения, насочени към разработване и производство на нови електронни продукти и устройства, както и към усъвършенстване на съществуващите продукти и устройства - научно-изследователска и развойна дейност, която към настоящия момент не съществува в България, и за която има отворена пазарна ниша.

За да е в състояние да реализира предприемаческата си идея, дружеството се нуждае от наемане на квалифициран персонал - 4 човека на трудов договор, които ще осъществят на практика услугите; закупуване на ДМА - 5 бр. различна по вид и функционалност измервателна техника и изработване на интернет страница. Всичко това ще има кумулативен ефект върху осигуряване на възможност дружеството да предлага на пазара качествени нишови услуги, с висока добавена стойност.

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проекта е да се спомогне за реализиране на предприемаческата идея на младото дружество „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, чрез създаване на условия за предлагане на пазара на услуги, базирани на научноизследователска и развойна дейност, с висока добавена стойност - по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.

Специфичните цели на проекта са:

• Да се осигури качествена работна ръка, необходима за реализиране на предприемаческата идея, чрез наемане на трудов договор на 4 човека;
• Да се спомогне за предоставяне на услугите, предмет на предприемаческата идея, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА - 5 бр.
• Да се спомогне за правилното навлизане на пазара, както и на успешната пазарна реализация на услугите по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост, предмет на предприемаческата идея, чрез създаване на интернет страница на дружеството.

ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности за реализиране на пазара на предприемаческата идея (дейността ще бъде осъществена чрез: Назначаване на квалифициран персонал - 4 бр.; Закупуване на ново оборудване - ДМА - 5 бр.; разходи за изработване на интернет страница - 1 бр.)
2. Дейност за визуализация на проекта

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Назначен квалифициран персонал с необходимия опит и образование в сферата на предприемаческата идея - 4 човека;
- Проведена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана - 1 бр.
- Сключени договори с избраните изпълнители;
- Доставени, тествани и внедрени в експлоатация ДМА - 5 бр.;
- Създадени условия за реализация на предприемаческата идея - нает персонал и закупени и въведени в експлоатация ДМА;
- Създадени условия за предоставяне на услуги с висока добавена стойност - приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост;
- Повишена конкурентоспособност на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД на пазара на услугите по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост;
- проведена процедура за избор на изпълнител за изработване на интернет страница - услуга - директно договаряне;
- изготвена и публично достъпна интернет страница на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД;
- създадени условия за извършване на услуги по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост, предмет на предприемаческата идея;
- повишена възможност за повишаване на пазарния дял на дружеството, благодарение на създадената интернет страница на дружеството;
- Проведен избор на изпълнител без провеждане на процедура – 1 бр.;
- Изработена и доставена постоянна информационна табела –1 бр.;
- Изработени и доставени информационни стикери за поставяне върху ДМА, закупени по проекта - 5 бр.;
- Използвани всички задължителни визуализационни елементи в проектната документация;
- Осигурена широка публичност и информираност на проекта и произхода на финансирането;
- Разгласена помощта на оперативната програма за реализацията на предприемаческата идея;