Научно-изследавателска и развойна дейност (НИРД)

Приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.

Електрическите съоръжения следва да бъдат проектирани и произведени, като се отчита развитието на съвременните технологии в областта на електрониката.

За голяма част от вече разработените електрически съоръжения разписаните методологии за провеждане на измервания и изпитвания на електромагнитната съвместимост са неприложими. Именно тези устройства са обект на развойната и научната дейност на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, като методологиите биват пригодени за всеки индивидуален случай отделно.