Нашите Услуги

ДАР - Център за Приложни Изследвания

Изпитване за ЕМС. Устойчивост.

 

в т.ч. устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси, на отскок, на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета и устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения на напрежението

Изпитване за ЕМС. Излъчване.

 

в т.ч. измервания на максимално допустими нива на излъчване, определяне на гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока, както и съвместимост на мултимедийни устройства

Научно-изследавателска и развойна дейност (НИРД)

 

приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.

Електрическите съоръжения следва да бъдат проектирани и произведени, като се отчита развитието на съвременните технологии в областта на електрониката.

За голяма част от вече разработените електрически съоръжения разписаните методологии за провеждане на измервания и изпитвания на електромагнитната съвместимост са неприложими. Именно тези устройства са обект на развойната и научната дейност на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, като методологиите биват пригодени за всеки индивидуален случай отделно.