ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Собственик и оператор на интернет страницата https://dar-emctesting.com (наричана „сайта“, „уебсайта“) е „ДАР – Център за приложни изследвания” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 205242397, със седалище и адрес на управление град Кърджали, ул. Първи май № 62 с едноличен собственик и управител Даринка Борисова Цонзорова (наричано по – долу „Център ДАР“).

Адреси за контакт:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Настоящите правила са изготвени, за да регламентират защитата на личните данни съобразно законовите изисквания и необходимото ниво на технически и организационни мерки, а също и за да оповестим каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и защитаваме в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент за защита на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни, и какви права имат посетителите и ползвателите в тази връзка. В случай, че не сте съгласни с всички правила и условия молим не използвайте този сайт и предоставените в него услуги.

Понятия

„Администратор на личните данни “ е Център ДАР с посочени по-горе данни.
„Посетител“ и „Ползвател“ е всяко лице използващо функционалностите на сайта и/или услугите на Център ДАР.
„Лични данни“ е всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице.

Съгласие с Правилата

Използвайки нашия сайт и/или нашите услуги Вие се съгласявате с настоящите Правила и обявените общи условия

Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Как събираме данни:

Ние събираме лични данни преди всичко, за да осигурим възможно най-доброто предлагане на нашите услуги по най-удобния и полезен за ползвателите начин, при спазване на всички законови изисквания.

Събираме лични данни предоставени от самия ползвател - при посещаването и използването на функционалностите на сайта и/или когато тези данни са изрично въведени от ползвателя в предвидените за целта формуляри, и/или в изпратено до нас в друга форма запитване.
Вие може да ни предоставяте информация за себе си, попълвайки регистрационна форма или комуникирайки с нас по e-mail, телефон, поща и др.п..

Какви лични данни събираме и за какво ги използваме:
  • Данни за име, пощенски адрес/и, телефонен номер, e-mail ще бъдат събрани ако попълните регистрационна форма в сайта и сами въведете изискваните за целта данни. Тези данни, както и други подобни данни /като например банкови данни или друг избран метод за плащане и др.п./ данни, ако такива бъдат предоставени в процеса на комуникация, ще бъдат използвани единствено по предназначение - за да отговорим на Вашите въпроси или коментари, респективно – за да се изпълняват вашите запитвания или поръчки, както и за да бъдат отчитани съобразно изискванията на законодателството.
  • Събираме и друга информация която, по Ваше желание и без наше искане, доброволно сте ни предоставили.
  • Данни за онлайн идентификатори, предоставени от вашите устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки", данни за услуги, които сте разглеждали могат да бъдат събрани при използване функционалностите на сайта. Те могат да бъдат използвани, за да ви покажем повече за услуги, които скоро сте видели или сходни на тези услуги, а също и за подобряване на уебсайта, неговата функционалност и сигурност. Ще използваме „бисквитките“ само ако имаме вашето съгласие.

Предоставените ни данни ще бъдат използвани за целите на директния маркетинг - изпращане на каталози, брошури, рекламни и други подобни съобщения само ако сте ни дали изричното си съгласие да получавате такава информация.

Как съхраняваме данните:

Ние съхраняваме информацията на хартия или в електронна среда при осигуреност на необходимите нива за нейната защита. Информацията може да бъде възпроизвеждана и съхранявана и на хартиен носител когато това е необходимо за административни, счетоводни и данъчни цели.
Ние няма да предоставим информация за вашите лични на трети лица, освен в степента, в която е необходима, за да отговорим на запитванията и коментарите Ви и/или за да изпълним заявките и поръчките Ви. Лични данни могат да бъдат предоставяни и на държавни и/или правоприлагащи органи, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
Достъп до вашите лични данни имат само ограничен брой наши служители, задължени да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерен достъп и ползване.
Ние съхраняваме информация за вашите лични данни само докато имаме нужда от нея, за да Ви предоставим услуги и информация, за не повече от 6 месеца. Вашите мнения и коментари ще останат на сайта ни докато Вие самите не пожелаете да бъдат изтрити, освен в случаите на изтриване поради неспазване на общите ни условия. В случай, че данните са възпроизведени в изпълнение на законовите изисквания в данъчни или др. подобни документи те се съхраняват в сроковете, предвидени от законодателството за съответните документи. Данните свързани с вземания и задължения се съхраняват до 6 месеца след изтичане на съответния давностен срок.
Всички данни, чийто срок на съхранение е изтекъл или които вече не се изискват за целта, за която са били събрани подлежат на надеждно и поверително унищожаване.

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Всяко едно от следните права може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл или писмо на посочените адреси за контакт:

1) Да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас;
2) Да поискате копие от своите лични данни от администратора;
3) Да поискате от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
4) Да поискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
5) Да поискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни;
6) Да направите възражение срещу обработването на ваши лични данни;
7) Да направите възражение срещу обработването на ваши лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
8) Да се обърнете с жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница: www.cpdp.bg, ако смятате, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
9) Да поискате да ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
10) Да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
11) Да не бъдете обект на автоматизирано взети решения, които да ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
12) Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, ако такова се случва без негово съгласие.

Всяко постъпило искане, основано на някое от посочените по –горе права се проверява в едноседмичен срок от постъпването му. В зависимост от резултатите от проверката и не по-късно от един месец от получаване на искането се предприемат съответно дължимите мерки и се изпраща писмено уведомление до лицето:

1) При отправено искане за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с лицето, това лице се уведомява писмено или по посочения от него друг начин за това дали и какви данни за него се обработват, на какво основание и кои са получателите на тези данни.
2) При поискано копие от своите лични данни, лицето получава безплатно копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, се събира такса в размер на административните разходи по осигуряване на копията. При поискване и по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
3) При поискана основателна корекция на лични данни, корекцията се извършва служебно;
4) При поискано изтриване на данни (право „да бъдеш забравен") и когато се установи, че е приложимо някое от основанията за уважаване на искането, предвидени в чл. 17 ОРЗД данните се изтриват;
5) При поискано ограничаване на обработването на лични данни и когато се установи, че е приложимо някое от основанията за уважаване на искането, предвидени в чл. 18 ОРЗД, обработката на данните се ограничава;
6) При направено възражение срещу обработването на лични данни обработката на данните се прекратява, ако не се установят убедителни законови основания за обработването, които да имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
7) При направено възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
8) При поискано предоставяне на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, искането се удовлетворява, ако се установи, че субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването им е необходимо поради договорно задължение, и обработването им се извършва по автоматичен начин;
9) При оттегляне на дадено съгласие за обработката на личните данни обработването на личните данни за целите, основани на оттегленото съгласие се прекратява. Оттеглянето на съгласието не е пречка същите данни да продължат да бъдат обработвани за други цели, за които е налице съответно основание.
10) Автоматизираното вземане на решения и/или автоматизираното профилиране, ако такива се извършват, се преустановяват.

При констатирано нарушение на сигурността на личните данни незабавно се назначава комисия, която извършва незабавна проверка за установяване на конкретните обстоятелства и наличието на риск за правата и свободите на физическите лица. Ако се установи, че има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица и не по-късно от 72 часа след констатиране на нарушението се уведомяват надзорния орган в лицето на Комисията за защита на личните данни и субектите на лични данни, засегнати от нарушението (когато това е осъществимо). Едновременно и приоритетно се определят и изпълняват необходимите предпазни мерки за преустановяване на нарушението на сигурността на личните данни и ограничаване на неблагоприятните последици от допускането му.

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на посочените адреси за контакт.