Asset 1LOGOТози сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.024-0697-С01 „Измервания и изпитвания на електромагнитна съвместимост“. Цялата отговорност за съдържанието на интернет страницата се носи от „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Информация за проекта

ПРОЕКТ №BG16RFOP002-2.024-0697-C01 „Измервания и изпитвания на електромагнитна съвместимост“

Кратко описание на проекта/информацията

Настоящият проект е фокусиран върху реализиране на предприемаческата идея - услуги по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост от „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД. Тя е идентифицирана на база на оценения й пазарен потенциал, образованието и експертизата на екипа, който ще я осъществява и принадената стойност на услугите.

Тези услуги включват: изпитване на устойчивост, в т.ч. устойчивост на електрически бърз преходен процес/пакет импулси, на отскок, на кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от радиочестотни полета и устойчивост на краткотрайни спадания на напрежението, краткотрайни прекъсвания и изменения на напрежението; изпитване на излъчване, в т.ч. измервания на максимално допустими нива на излъчване, определяне на гранични стойности за излъчвания на хармонични съставящи на тока, както и съвместимост на мултимедийни устройства, като асортиментът не е изчерпателен и е пряко свързан с наличното оборудване и техника, с които ще разполага дружеството.

Основното пазарно предимство на тези услуги е, че ще предлагат на клиентите си, производители или интегратори на електронна апаратура, системни предложения и решения, насочени към разработване и производство на нови електронни продукти и устройства, както и към усъвършенстване на съществуващите продукти и устройства - научно-изследователска и развойна дейност, която към настоящия момент не съществува в България, и за която има отворена пазарна ниша.

За да е в състояние да реализира предприемаческата си идея, дружеството се нуждае от наемане на квалифициран персонал - 4 човека на трудов договор, които ще осъществят на практика услугите; закупуване на ДМА - 5 бр. различна по вид и функционалност измервателна техника и изработване на интернет страница. Всичко това ще има кумулативен ефект върху осигуряване на възможност дружеството да предлага на пазара качествени нишови услуги, с висока добавена стойност.

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проекта е да се спомогне за реализиране на предприемаческата идея на младото дружество „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, чрез създаване на условия за предлагане на пазара на услуги, базирани на научноизследователска и развойна дейност, с висока добавена стойност - по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост.

Специфичните цели на проекта са:

• Да се осигури качествена работна ръка, необходима за реализиране на предприемаческата идея, чрез наемане на трудов договор на 4 човека;
• Да се спомогне за предоставяне на услугите, предмет на предприемаческата идея, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА - 5 бр.
• Да се спомогне за правилното навлизане на пазара, както и на успешната пазарна реализация на услугите по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост, предмет на предприемаческата идея, чрез създаване на интернет страница на дружеството.

ДЕЙНОСТИ:

1. Дейности за реализиране на пазара на предприемаческата идея (дейността ще бъде осъществена чрез: Назначаване на квалифициран персонал - 4 бр.; Закупуване на ново оборудване - ДМА - 5 бр.; разходи за изработване на интернет страница - 1 бр.)
2. Дейност за визуализация на проекта

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Назначен квалифициран персонал с необходимия опит и образование в сферата на предприемаческата идея - 4 човека;
- Проведена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана - 1 бр.
- Сключени договори с избраните изпълнители;
- Доставени, тествани и внедрени в експлоатация ДМА - 5 бр.;
- Създадени условия за реализация на предприемаческата идея - нает персонал и закупени и въведени в експлоатация ДМА;
- Създадени условия за предоставяне на услуги с висока добавена стойност - приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост;
- Повишена конкурентоспособност на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД на пазара на услугите по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост;
- проведена процедура за избор на изпълнител за изработване на интернет страница - услуга - директно договаряне;
- изготвена и публично достъпна интернет страница на „ДАР – ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД;
- създадени условия за извършване на услуги по приложни изследвания и експериментални разработки в областта на измерване и изпитване на електромагнитната съвместимост, предмет на предприемаческата идея;
- повишена възможност за повишаване на пазарния дял на дружеството, благодарение на създадената интернет страница на дружеството;
- Проведен избор на изпълнител без провеждане на процедура – 1 бр.;
- Изработена и доставена постоянна информационна табела –1 бр.;
- Изработени и доставени информационни стикери за поставяне върху ДМА, закупени по проекта - 5 бр.;
- Използвани всички задължителни визуализационни елементи в проектната документация;
- Осигурена широка публичност и информираност на проекта и произхода на финансирането;
- Разгласена помощта на оперативната програма за реализацията на предприемаческата идея;

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.